โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุงน้อย  ตำบลสำราญใต้  อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
เบอร์โทรศัพท์ 0956699239
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโดยย่อของโรงเรียน
 
               โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยตั้งขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน  พ.ศ. 2482 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 7 ปีระกา  โดยนายทองคำ  ไกรฤกษ์  นายอำเภอสหัสขันธ์  เปิดทำการเรียนการสอนที่ศาลาวัด      บ้านหนองกุงน้อย  ตำบลโนนศิลา   อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์   ใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลโนนศิลา 14 (วัดบ้านหนองกุงน้อย)  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นสถานศึกษา  มีนายหนู  คำตานิตย์  เป็นครูใหญ่  
มีครูอยู่คนเดียว  มีนักเรียน  58 คน ได้ทำการจัดการเรียนการสอนตลอดมา  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2495 โรงเรียนย้ายสถานที่เล่าเรียนไปอยู่ที่อาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งอยู่ห่างจากวัดไปทางทิศใต้ประมาณ 700 เมตร  มีอาคารเรียน 1 หลัง  สร้างตามแบบ ป.1ฉ. มีครู 4 คน จัดชั้นเรียนเป็น 5 ห้อง คือ ป.1 ก. ป.1ข. ป.2 ป.3 และ ป. 4 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนประชาบาลตำบลโนนศิลา 14 เป็น “โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย”

     ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย  มีอาคารเรียนถาวร  จำนวน  3  หลัง  รวม  19  ห้องเรียน     มีเนื้อที่  115  ไร่  1  งาน  17  ตารางวา  เปิดทำการสอน  3  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติจากทางราชการให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา  ในปีการศึกษา 2540   จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2563  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อมูลทั่วไป

              โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุงน้อย ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์รหัสไปรษณีย์ 46180  โทรศัพท์ -  website  https://www.nknschool.com  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย-อำเภอสามชัย-จังหวัดกาฬสินธุ์-
          
              เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2  ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปัจจุบัน มีนักเรียนทั้งหมด 235 คน  ข้อมููล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
             
              มีเขตพื้นที่บริการจำนวน 5 หมู่บ้านได้แก่
               -  บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 7
               -  บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 9
               -  บ้านโพนทอง หมู่ที่ 10
               -  บ้านโนนหนองไฮ หมู่ที่ 18
               -  บ้านสันติสุข หมู่ที่ 20