โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุงน้อย  ตำบลสำราญใต้  อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
เบอร์โทรศัพท์ 0956699239
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ  (Mission)
           1. พัฒนาเด็กให้มีความพร้อมเต็มตามศักยภาพทั้ง 4  ด้าน
           2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ       
           3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
           4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยความร่วมมือของชุมชน
           5.  ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
           6.  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
         
เป้าประสงค์ (Goal)
           1.  เด็กมีความพร้อมเต็มตามศักยภาพทั้ง 4 ด้าน 
           2.  ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ  ด้านวิชาชีพ   
           3.  มีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
           4.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยความร่วมมือของชุมชน
           5.  มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
           6.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 
ประเด็นกลยุทธ์
           1. มาตรฐานการศึกษา
           2. ความเป็นไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
           3. ชุมชนร่วมจัดการศึกษา
 
กลยุทธ์
  กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
  กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเต็มตามศักยภาพ  ให้ทั่วถึง  ครอบคลุม
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  ภาคเอกชนและท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาและสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียน
 
แนวนโยบายโรงเรียน
           1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ
           2.ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
           3. สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
           4. สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพและเอกลักษณ์ของตนเอง อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
           5. สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีไปใช้ในการค้นคว้า แสวงหาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
           6. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
           7. สนับสนุนให้ครูได้จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
           8. สนับสนุนให้ครูได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
           9. สนับสนุนให้ครูมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ด้วยการออกกำลังกาย
           10. สร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูในการปฏิบัติงานอย่างยุติธรรมและทั่วถึง เน้นระบบการปฏิบัติงานเป็นทีมและสร้างบรรยากาศความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ
           11. จัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้ร่มรื่น สะอาดและสวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้
           12. เน้นบรรยากาศของความมีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรม  มีสันติภายในโรงเรียน 
           13. สนับสนุนให้โรงเรียนเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
           14. พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีของโรงเรียนให้เหมาะสม เพียงพอ มีฐานข้อมูลที่เป็นระบบ ชัดเจนและสามารถนำไปสู่การค้นคว้าที่หลากหลายของครูและผู้เรียน
           15. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบ โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
           16. จัดทำแผนบริหารงบประมาณเพื่อการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
           17. จัดระบบตรวจสอบ  กำกับ  ติดตามการใช้งบประมาณ