โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุงน้อย  ตำบลสำราญใต้  อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
เบอร์โทรศัพท์ 0956699239
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญศรี อรัญชัย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอโศกธรรมาภรณ์
ตำแหน่ง : เจ้าคณะอำเภอสามชัย เจ้าอาวาสวัดอโศกธรรมาราม
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยยา พงฆะโส
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 18
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมพันธ์ ศรีสุลัย
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 20
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงศักดิ์ ตาลสถิตย์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้แทนจาก : ตัวแทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชชัย องคะกาศ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม ดีรักษา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
ผู้แทนจาก : ตัวแทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายเวชยันต์ ยี่สารพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : กรรมการและเลขานุการ