โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุงน้อย  ตำบลสำราญใต้  อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
เบอร์โทรศัพท์ 0956699239
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โครงสร้างหลักสูตร

           โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย  จัดการสอนโดยใช้โครงสร้างเวลาเรียนโดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

โครงสร้างเวลาเรียนการศึกษาปฐมวัย

           การจัดโครงสร้างเวลาเรียนสำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 4 –5 ปี) และชั้นอนุบาลปีที่ 3
(อายุ   5 –6 ปี) ของโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย  แบ่งได้ ดังนี้ 

           1) เวลาเรียน
               โรงเรียนได้กำหนดเวลาเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 4 –6 ปี)  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 4 –5 ปี) และชั้นอนุบาลปีที่  3 (อายุ 5 –6 ปี) มี 2ภาคเรียนต่อ 1 ปีการศึกษา 36 สัปดาห์ หรือ 180 วัน ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ หรือ 90 วัน ในแต่ละวันใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง 30 นาที โดยกำหนดตารางเวลาเรียน ดังนี้

           ตารางกำหนดเวลาเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2และ 3

ภาคเรียนที่ เวลาเรียน(สัปดาห์) เวลาเรียน (วัน)
1 18 90
2 18 90
รวม 36 180
          
           2) ขอบข่ายกิจกรรมประจำวัน
               โรงเรียนเลือกกิจกรรมที่จะนำมาจัดในแต่ละวันอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงสภาพชุมชน และครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ยึดหลักความต้องการและความสนใจของเด็ก กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี การพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ดังนี้

ตารางกิจกรรมประจำวันชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

เวลา กิจกรรม (นาที)
07:00น.– 07:40น. รับเด็ก/เก็บกระเป๋า อุปกรณ์ส่วนตัว/ดูแลพืชผัก
ไม้ดอกไม้ประดับทำความสะอาดห้องเรียน
40
07:40น.– 08:00น. ตรวจสุขภาพ  ไปห้องน้ำ 20
08:00น.– 08:15น. กิจกรรมหน้าเสาธง 15
08:15น. – 08:30น. ทักทาย สนทนายามเช้า 15
08:30น.– 08:45น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 15
08:45น.– 09:00น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 15
09:00น.– 09:40น. กิจกรรมสร้างสรรค์ 40
09:40น.– 10:40น. กิจกรรมเสรี / เล่นตามมุม 60
10:40น.– 11:20น. กิจกรรมกลางแจ้ง 40
11:20น.– 11:50น. รับประทานอาหารกลางวัน 30
11:50 น.– 12:30น. เล่นอิสระ /เตรียมตัวก่อนนอน 40
12:30น. – 14:00น. นอนพักผ่อน 90
14:00น.–14:10น. เก็บที่นอน แปรงฟันล้างหน้า ประแป้ง หวีผม 10
14:10น.– 14:30น. เกมการศึกษา 20
14:30น.– 15:30น. เตรียมตัวกลับบ้าน พบปะผู้ปกครอง 60
 

โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย ปีการศึกษา 2563

 
ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม ชั้น/เวลาเรียน/ปี
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
รายวิชาพื้นฐาน            
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 120 120 120
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 40 40 80 80 80
ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40
สุขศึกษาและพลศึกษา 20 20 20 40 40 40
ศิลปะ 40 40 40 80 80 80
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 20 20 40 40 40
ภาษาต่างประเทศ 200 200 200 120 120 120
รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840
รายวิชาเพิ่มเติม            
หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40
การป้องกันการทุจริต 40 40 40 40 40 40
รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 80 80 80 80 80 80
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40
ลูกเสือ/เนตรนารี 30 30 30 30 30 30
ชุมนุม 40 40 40 40 40 40
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10 10 10 10 10 10
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040
 
หมายเหตุ        - ผู้เรียนทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
                  
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม ชั้น/เวลาเรียน/ปี
ม.1 ม.2 ม.3
รายวิชาพื้นฐาน      
ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.)
คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.)
วิทยาศาสตร์ 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.)
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.)
ประวัติศาสตร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.)
ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)
ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.)
รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.)
รายวิชาเพิ่มเติม      
หน้าที่พลเมือง 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)
คณิตศาสตร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)
วิชาชีพระยะสั้น 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.)
รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 200 (5 นก.) 200 (5 นก.) 200 (5 นก.)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40
ลูกเสือ/เนตรนารี 30 30 30
ชุมนุม 40 40 40
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10 10 10
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,200 1,200 1,200
 
หมายเหตุ        - ผู้เรียนทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
                       - หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (การป้องกันการทุจริต) จัดสอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                         (กิจกรรมแนะแนว)
                       - รายวิชาเพิ่มเติม “วิชาชีพระยะสั้น” ได้รับความร่วมมือจากองค์กรทางการศึกษาอื่น
                         (วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง)