โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุงน้อย  ตำบลสำราญใต้  อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
เบอร์โทรศัพท์ 0956699239
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
        1.3  ข้อมูลนักเรียน

           ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียน  (ข้อมูล ณ  วันที่  1  กรกฎาคม  2563 ) ดังนี้
              
               1)  จำนวนนักเรียนทั้งหมด 239 คน
               2)  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้น เพศ รวม
ชาย หญิง
อ.2
อ.3
19
15
16
14
35
29
รวม 34 30 64
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
18
11
9
10
8
10
11
12
9
12
10
9
29
23
18
22
18
19
รวม 66 63 129
ม.1
ม.2
ม.3
12
6
13
5
3
7
17
9
20
รวม 31 15 46
รวมจำนวน
นักเรียนทั้งหมด
131 108 239