โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุงน้อย  ตำบลสำราญใต้  อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
เบอร์โทรศัพท์ 0956699239
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
        สัญลักษณ์              แสงเทียนคู่ในฟันเฟือง
                                                                หมายถึง  แสงเทียนส่องปัญญา นำพาสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

                             เทียนสองเล่ม คือ นักเรียนชาย-หญิง
                            แสงสว่าง     คือ  ความรู้ที่ครูให้การอบรมสั่งสอน
                            ฟันเฟือง     คือ  บุคลากรทุกคนที่เปรียบดังฟันเฟืองของเครื่องจักร
                           การหมุนของฟันเฟือง คือ นักเรียนที่จบออกไปสู่สังคมรุ่นต่อรุ่น

 
        อักษรย่อ                             .ก.น.
 

      สีประจำโรงเรียน                       สีฟ้า      หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญงอกงาม           
                                                     
                                      
                สีเหลือง  หมายถึง  ความอ่อนน้อม ความนุ่มนวล
 
       
      ต้นไม้ประจำโรงเรียน          
ต้นโพธิ์  หมายถึง  สถานที่ให้ความร่มเย็น
 
       
วัตถุประสงค์เฉพาะของโรงเรียน
              
1.  เพื่อจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับให้กับเด็กในเขตบริการของโรงเรียนอย่างทั่วถึง
              
2.  เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน
              
3.  เพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
              
4.  เพื่อเป็นผู้นำทางวิชาการ และการพัฒนาแก่ชุมชน
              
5.  เพื่อสร้างจิตสำนึกในทางสร้างสรรค์แก่เยาวชนและสังคม
              
6.  เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้คุณธรรมนำความรู้  มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง