โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุงน้อย  ตำบลสำราญใต้  อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
เบอร์โทรศัพท์ 0956699239
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรอนงค์ ดอนถวิล
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววนัชนก เอื้อทัดทาน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายรัฐนันท์ ดอนถวิล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนงลักษณ์ มะละการ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการเงินและงบประมาณ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระชัย ศรีประเสริฐ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสโรชา แฉล้มชาติ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานการเงินและพัสดุ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรกัญญา โพธิ์ชัยทอง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรธิดา ศรีมี
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปานไพริน นามโนริน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอารียา แดนดงยิ่ง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจินตพร บุญชูไสย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรดา บุญศรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลธิชา เห็มวิสัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรรณวิภา วรรณฤทธิ์
ตำแหน่ง : ช่างภาพ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : นายฐิติวัฒน์ เห็มวิพัฒน์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ พรมดี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปิยะพงษ์ แก้วเกตุพงษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนันทวัฒน์ เกษไธสง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : นายอานนท์ ประจักรจิต
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสาธารณสุข
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายเสฏฐวุฒิ สัทนา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสาธารณสสุข
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ เขจรเนตร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายทินพันธุ์ ภูธรรม
ตำแหน่ง : หัวหน้างานปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายณัชนน ไชยเสน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรพงศ์ เทือกภูเขียว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกิตติพงษ์ ชัยยะพงษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายญาณพัฒน์ นิคงรัมย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : นายวรกานต์ คงประเสริฐ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายโภคิน บุญศรีเลิศ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายชยากร สาแพงน้อย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิญาดา การสรรพ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสิริโสภา ทุมชะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงญาณิศา ลำมะฤทธิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัชราภา โคตศรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนากร อ่อมใหล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประสานงานทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุระพันธุ์ ภูศรีดิน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1