โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุงน้อย  ตำบลสำราญใต้  อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
เบอร์โทรศัพท์ 0956699239
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์  (Vision)
          
     พัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณ์เต็มศักยภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยความร่วมมือของชุมชน


ปรัชญา                     
 
     “นตฺถิ  ปญฺญา  สมา  อาภา”   แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
 
คำขวัญโรงเรียน                     

     เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่พัฒนา  รักประชาธิปไตย